titel
Herman_schotman_en_Donner
blog22-foto

Portfolio

Opdrachtgever en opdracht Jaar

Gemeente Haarlem

Projectleider Innovatieve aanpakken energiebesparing bestaande bouw.

Taskforce Roosendaal

Projectleider 1e fase Consortium Energiebesparing Roosendaal. Opdracht: Coalitievorming, NOM renovatieconceptontwikkeling en wijkinventarisatie.

Puur Slim West Friesland

Projectleider voor de ontwikkeling van een NOM (bouw)coalitie in Westfriesland.Samenwerking tussen gemeenten, bouwers, MFNH en woningcorporaties

Consortium 033Energie

projectleider Programma Nul op de Meter 2015-2020

Regio Gooi en Vechtstreek

Doorontwikkeling regionaal Energieloket en organisatie bedrijvenbijeenkomsten

Regio Eemland

coordinator samenwerking energiebesparing bestaande bouw.

Provincie Overijssel

Projectleider Energieneutraal renoveren

Stichting IkWilWatt

Ontwikkelen businessplan enegiebesparing bestaande bouw

Gemeente Amersfoort

Procesbegeleiding voor de realisatie van 1000+ woningen energieneutraal renoveren in de gemeente Amersfoort. Project Hoogspringers Platform31. Realisatie in zowel corporatiebezit, VVE's, scholen en particuliere woningbouw.

Regio Gooi en Vechtstreek
Projectleider voor 10 regiogemeenten met als taak het voorbereiden van de regionale energiebesparingscampagne. Ondersteunen functionele werkgrepen bij het vormgeven van het bedrijvenplatform, realiseren van het communicatieplan, website, social media, monitoring etc

Provincie Overijssel
Mede organiseren van de Netwerkdag Leren voor Duurzame Ontwikkeling (lvdo) op 25 april 2013

Waterschap Groot salland
participatietraject Kaderrichtlijn water.

 

2015/2016

 

2015
/2016

 

2015
-2020

 

2014/15

 

2014/15
/16

2014/2015

2014/15

2013-15

 

2013/14

 

2013

2013


2013

2013/2014

SEV/ Platform31
Projectleider 033Energie. Taak: realiseren van het project Lokaal Alle Lichten op Groen in de gemeente Amersfoort. Doelstellingen: 20 woningen energieneutraal renoveren, wegnemen belemmeringen in de stad en marketingconcept ontwikkelen.

2012/2013

Consortium 033Energie Amersfoort
Algemeen projectleider. Taak: opbouw consortium en realiseren doelen tenderregeling ‘Blok voor Blok’ (BZK). www.033energie

2012/2013
/2014

Provincie Overijssel
Ondersteuning programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling 2008-2012. Projectbegeleiding, projectevaluatie en kennismanagement.

2012
Gemeente Amersfoort
Projectleider van het project Energiebesparing in de wijk. Doelstelling 600 woningen energetisch renoveren.
2010/
2011

Provincie Drenthe
Het mede organiseren van 8 klimaatateliers voor waterbeheerders, agrariërs en wetenschappers. http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/hotspot-oude-vaart/klimaatateliers

2010/2011
 

Provincie Overijssel
Interim Coördinator van het Servicepunt Handhaving.
2011
Stichting Parkmanagement Steenwijkerland
Evaluatie van het project ‘Energie = Winst’.
2010/
2011
Provincie Noord Brabant
Extern adviseur: methodeontwikkeling voor het betrekken van jongeren bij de herinrichting van Helmond West.
2010/
2011
Provincie Overijssel
Projectleider voor de implementatie van een nalevingstrategie. Interne samenwerking tussen afdelingen en extern met bedrijven.
2009/
2010
Provincie Utrecht
Projectleider van het Aanjaagteam VVE’s. Doel: Verenigingen van Eigenaren betrekken bij het nemen van energiebesparende maatregelen.
2010
IVN Consulentschap Limburg
Intervisie en Coaching van projectleiders.
2009
Provincie Overijssel
Voorzitter van de werkgroep Wabo Externe handhaving.
2009
Waterschap Velt en Vecht
Training Interactieve beleidsvoering voor projectleiders.
2008
Grontmij
Ontwikkelen en uitvoeren van een participatietraject voor de inrichting van het grondwaterberginggebied Coevorden.
2008
Gemeente Hardenberg
Het organiseren van een workshop voor integrale gebiedsinrichting.
2008
IVN Noord Brabant
Intervisie en coaching projectleiders.
2008

Waterschap Velt en Vecht
Ontwikkelen en uitvoeren van een participatietraject voor de herinrichting van het Schoonebeekerdiep. www.schoonebeekerdiep.nl

2007
Stichting In Balans te Hasselt
Ontwikkeling en organisatie van een kledingatelier voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
2007
Provincie Overijssel
Interim coördinator SEPH en ontwikkeling van de Bestuursovereenkomst  ‘handhaving milieuwetgeving’ met alle 25 Overijsselse gemeenten.
2006/
2007
Waterschap Groot Salland
Het organiseren van drie workshops voor belangenorganisaties voor de Kaderrichtlijn Water.
2006
Provincie Overijssel
Organisatie van een Overijsselse netwerkdag voor alle LvDO partners.
2006
Waterschap Regge en Dinkel
Ontwikkeling en uitvoering van het project  ‘Keek op de beek’. Participatie van dorpsbewoners bij de herinrichting van de Deurningerbeek.
2005/
2006
Zij Actief
Ontwikkelen en uitvoeren van het project ‘VrouwenAteliers’. Het betrekken van agrarische vrouwen in Tubbergen, Hof van Twente en De Lutte bij de ‘reconstructie’ van het platteland en duurzame landbouw.
2005/
2006
Provincie Drenthe
Het ontwikkelen en uitvoeren van het participatieproces voor het betrekken van agrariërs bij de inrichting van waterberginggebieden in Drenthe. (POPII)
2005/
2006
Ministerie VROM/ SMOM
Het organiseren van 16 jongerenAteliers voor diverse organisaties. Doel: het betrekken van jongeren bij milieu en duurzame ontwikkeling.
2004/
2005