titel
Herman_schotman_en_Donner
blog22-foto

Portfolio

Opdrachtgever en opdracht Jaar

Gewest Gooi en Vechtstreek

Kwartiermaker Energiedienstenbedrijf Regio Gooi en Vechtstreek

Gemeente Haarlem

Projectleider Innovatieve aanpakken energiebesparing bestaande bouw.

Taskforce Roosendaal

Projectleider 1e fase Consortium Energiebesparing Roosendaal. Opdracht: Coalitievorming, NOM renovatieconceptontwikkeling en wijkinventarisatie.

Puur Slim West Friesland

Projectleider voor de ontwikkeling van een NOM (bouw)coalitie in Westfriesland.Samenwerking tussen gemeenten, bouwers, MFNH en woningcorporaties

Consortium 033Energie

projectleider Programma Nul op de Meter 2015-2020

Regio Gooi en Vechtstreek

Doorontwikkeling regionaal Energieloket en organisatie bedrijvenbijeenkomsten

Regio Eemland

Coordinator samenwerking energiebesparing bestaande bouw.

Provincie Overijssel

Projectleider Energieneutraal renoveren

Stichting IkWilWatt

Ontwikkelen businessplan enegiebesparing bestaande bouw

Gemeente Amersfoort

Procesbegeleiding voor de realisatie van 1000+ woningen energieneutraal renoveren in de gemeente Amersfoort. Project Hoogspringers Platform31. Realisatie in zowel corporatiebezit, VVE's, scholen en particuliere woningbouw.

Regio Gooi en Vechtstreek

Projectleider voor 10 regiogemeenten met als taak het voorbereiden van de regionale energiebesparingscampagne. Ondersteunen functionele werkgrepen bij het vormgeven van het bedrijvenplatform, realiseren van het communicatieplan, website, social media, monitoring etc

Provincie Overijssel

Mede organiseren van de Netwerkdag Leren voor Duurzame Ontwikkeling (lvdo) op 25 april 2013

Waterschap Groot salland

Participatietraject Kaderrichtlijn water.

2019/2020

 

2015/2016

 

2015
/2016

 

2015
-2020

 

2014/15

 

2014/15
/16

2014/2015

2014/15

2013-15

 

2013/14

 

2013

2013


2013

2013/2014

SEV/ Platform31

Projectleider 033Energie. Taak: realiseren van het project Lokaal Alle Lichten op Groen in de gemeente Amersfoort. Doelstellingen: 20 woningen energieneutraal renoveren, wegnemen belemmeringen in de stad en marketingconcept ontwikkelen.
2012/2013

Consortium 033Energie Amersfoort

Algemeen projectleider. Taak: opbouw consortium en realiseren doelen tenderregeling ‘Blok voor Blok’ (BZK). www.033energie

2012/2013
/2014

Provincie Overijssel

Ondersteuning programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling 2008-2012. Projectbegeleiding, projectevaluatie en kennismanagement.
2012

Gemeente Amersfoort

Projectleider van het project Energiebesparing in de wijk. Doelstelling 600 woningen energetisch renoveren.
2010/
2011

Provincie Drenthe

Het mede organiseren van 8 klimaatateliers voor waterbeheerders, agrariërs en wetenschappers. http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/hotspot-oude-vaart/klimaatateliers

2010/2011
 

Provincie Overijssel

Interim Coördinator van het Servicepunt Handhaving.
2011

Stichting Parkmanagement Steenwijkerland

Evaluatie van het project ‘Energie = Winst’.
2010/
2011

Provincie Noord Brabant

Extern adviseur: methodeontwikkeling voor het betrekken van jongeren bij de herinrichting van Helmond West.
2010/
2011

Provincie Overijssel

Projectleider voor de implementatie van een nalevingstrategie. Interne samenwerking tussen afdelingen en extern met bedrijven.
2009/
2010

Provincie Utrecht

Projectleider van het Aanjaagteam VVE’s. Doel: Verenigingen van Eigenaren betrekken bij het nemen van energiebesparende maatregelen.
2010

IVN Consulentschap Limburg

Intervisie en Coaching van projectleiders.
2009

Provincie Overijssel

Voorzitter van de werkgroep Wabo Externe handhaving.
2009

Waterschap Velt en Vecht

Training Interactieve beleidsvoering voor projectleiders.
2008

Grontmij

Ontwikkelen en uitvoeren van een participatietraject voor de inrichting van het grondwaterberginggebied Coevorden.
2008

Gemeente Hardenberg

Het organiseren van een workshop voor integrale gebiedsinrichting.
2008

IVN Noord Brabant

Intervisie en coaching projectleiders.
2008

Waterschap Velt en Vecht

Ontwikkelen en uitvoeren van een participatietraject voor de herinrichting van het Schoonebeekerdiep. www.schoonebeekerdiep.nl
2007

Stichting In Balans te Hasselt

Ontwikkeling en organisatie van een kledingatelier voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
2007

Provincie Overijssel

Interim coördinator SEPH en ontwikkeling van de Bestuursovereenkomst  ‘handhaving milieuwetgeving’ met alle 25 Overijsselse gemeenten.
2006/
2007

Waterschap Groot Salland

Het organiseren van drie workshops voor belangenorganisaties voor de Kaderrichtlijn Water.
2006

Provincie Overijssel

Organisatie van een Overijsselse netwerkdag voor alle LvDO partners.
2006

Waterschap Regge en Dinkel

Ontwikkeling en uitvoering van het project  ‘Keek op de beek’. Participatie van dorpsbewoners bij de herinrichting van de Deurningerbeek.
2005/
2006

Zij Actief

Ontwikkelen en uitvoeren van het project ‘VrouwenAteliers’. Het betrekken van agrarische vrouwen in Tubbergen, Hof van Twente en De Lutte bij de ‘reconstructie’ van het platteland en duurzame landbouw.
2005/
2006

Provincie Drenthe

Het ontwikkelen en uitvoeren van het participatieproces voor het betrekken van agrariërs bij de inrichting van waterberginggebieden in Drenthe. (POPII)
2005/
2006

Ministerie VROM/ SMOM

Het organiseren van 16 jongerenAteliers voor diverse organisaties. Doel: het betrekken van jongeren bij milieu en duurzame ontwikkeling.
2004/
2005